Urząd Gminy Kalinowo

XLVI Sesja Rady Gminy Kalinowo

Ocena 0/5

Informujemy, że 9 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Kalinowo. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za 2022 rok. 

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2022 rok. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalinowo w roku szkolnym 2022/23. 

8. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, 
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, 
  • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, 
  • przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej - ,,Lokalny Plan Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2028”, 
  • przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku, 
  • porozumienia z Powiatem Ełckim w zakresie zorganizowania międzyszkolnego punktu nauczania religii wyznania prawosławnego w Ełku, 
  • skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo dotyczącej bezczynności w realizacji zadania własnego gminy, 
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2035, 
  • zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności