Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: strona główna

Serwis SMS

Zachęcamy mieszkańców do zgłoszenia poniżej swojego numeru telefonu i korzystania z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania. Dzięki rejestracji w systemie odbiorca będzie otrzymywał wiadomości na swój telefon z informacjami:

  •  ostrzeżenia meteorologiczne, awarie (wichury, wypadki, przerwy w dostawie prądu lub wody, itp.),  imprezy kulturalne, sportowe,
  •  bezpłatne badania lekarskie i programy zdrowotne,
  • przypomnienia o ważnych świętach i wydarzeniach państwowych czy samorządowych,
  •  przypomnienie o płatnościach oraz o zaległościach podatkowych i innych należności gminnych,
  • informacje o spotkaniach w sołectwach oraz na terenie gminy Kalinowo.

Numer telefonu może zostać w każdej chwili wycofany z systemu (wystarczy zgłosić).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rejestracją w systemie SerwerSMS w celu otrzymywania wiadomości na nr telefonu z informacjami o tym, co dzieje się w gminie Kalinowo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późn.zm.). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

Zapraszamy chętnych do wpisywania się!

KLAUZULA INFORMACYJNA
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, tel. 87/621 87 60, e-mail: ug@kalinowo.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@kalinowo.pl
Z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji serwisu sms na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO
ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty współpracujące z Gminą w zakresie realizacji świadczeń sms.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zgody na serwis sms.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI BĄDŹ OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Pliki do pobrania:

ZGŁOSZENIE NUMERU DO SYSTEMU SMS
Format: doc, 442 kB