Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: strona główna

Odpady

UWAGA !!!

Nowe harmonogramy i nowe stawki za godpodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.223.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • Nieruchomości zamieszkałe (stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r.):

- 24,00 zł brutto miesięcznie za odpady od 1 osoby w gospodarstwie domowym

- 23,00 zł brutto miesięcznie za odpady od 1 osoby w gospodarstwie domowym - dla kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  • Domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 - 206,10 zł brutto za odpady jako roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości - stawka obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata będzie naliczana podwójnie.

 

Wyjątek stanowi roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości, którą należy uiścić do 31 stycznia każdego roku.

 

NOWE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW - obowiązujące od 1 lipca 2023 r.

- Miejscowości: Mazurowo, Pisanica, Ryczywół, Romanowo, Kucze, Czyńcze, Romoty 

- Miejscowości: Łoje, Makosieje, Laski Małe, Laski Wielkie, Sypitki, Stacze, Skrzypki, Lisewo, Jędrzejki 

- Miejscowości: Długie, Skomętno Wielkie, Kulesze, Wysokie, Zaborowo, Mikołajki, Golubka, Golubie, Szczudły 

- Miejscowości: Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Borzymy, Stożne  

- Miejscowości: Dorsze, Iwaśki, Marcinowo, Piętki, Kalinowo  

- Miejscowości: Stare Cimochy, Milewo, Zanie, Wierzbowo, Zocie, Kile, Turowo, Ginie, Maże  

- Spółdzielnie: Kalinowo, Pisanica, Borzymy – zabudowa wielolokalowa 

 

Zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio, odpady niesegregowane (resztkowe) i popiół.

 

Właściciel nieruchomości powinien posiadać pojemniki do segregacji odpadów i oddzielny pojemnik do popiołu.
Za kompostowanie odpadów BIO w kompostownikach przydomowych, przewidziana jest zniżka w opłacie.

 

PLAKAT


I N F O R M A C J A - osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych przez Gminę Kalinowo do składowania w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”


Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego. Kontakt w sprawie rachunku pod numerem tel. 87/621 87 71.


UCHWAŁA NR XIII.94.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty

DRUK DEKLARACJI - kliknij

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata będzie naliczana podwójnie.

 

-INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE GMINY KALINOWO, WG STANU NA DZIEŃ 1.01.2019 r.

 -INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY I MIEJSCU SKŁADOWANIA ODPADÓW ORAZ LOKALIZACJI PSZOK

-WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KALINOWO

- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KALINOWIE 

- INFORMACJA O ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH