Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Projekty

EFRR

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów: Opracowanie studium wykonalności, Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu, Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Opracowanie dokumentacji SZBI, Modernizacje okablowania strukturalnego i zasilającego oraz modernizację pomieszczeń serwerowni poprzez zakup robót budowlanych, Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także działania promocyjne.

W wyniku realizacji ww. etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Kalinowo do usprawnienia spraw o charakterze publ. poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, jak również realizacji zadań publicznych on-line i udostępniania ISP. Zaplanowano: wdrożenie 18 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem – uruchomienie 5 systemów teleinformatycznych: Centralna platforma e-usług mieszkańca, Zmodernizowany system dziedzinowy, Elektroniczny system obiegu dokumentów, System obsługi rady, System do zarządzania rejestrem dróg. Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Kalinowo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu. W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy ePUAP. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Kalinowo, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

Całkowita wartość projektu: 1 461 117 zł, z tego 1 241 949,45 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Pozostałe środki w wysokości 219 167,55 zł to wkład własny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3: "Cyfrowy region"

Działanie: 3.1: "Cyfrowa dostęponość informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"


 

 

Gmina Kalinowo rozpoczęła realizację projektu  „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kalinowo i Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie do 3 sierpnia 2020 roku.

 

Całkowita wartość projektu : 2 983 576,65 zł.

 

Dofinansowanie na realizację projektu: 2 700 876,65 zł, z czego 2 536 040,15 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast 164 836,50 zł to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Pozostałe środki w wysokości 282.700 zł to wkład własny.

Gmina nie będzie musiała dołożyć do realizacji projektu ani złotówki.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Kalinowo:

  • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kalinowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy,
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach,
  • Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 350 uczniów ze szkół podstawowych, podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 70 rodziców na terenie Gminy Kalinowo.

W trakcie realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych oraz informatycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele ze szkoleń. Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnym okresie rozwoju.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

  • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy
  • Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia
  • Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego.

 

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją na terenie Gminy Kalinowo. Wartość projektu wynosi dokładnie 514.972,61 zł, z tego 346.804,86 zł to wkład Funduszy Europejskich. Produktem realizowanego projektu będzie infrastruktura socjalna powstała dzięki przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej, a rezultatem będzie poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej.

W ramach projektu przebudowany zostanie budynek świetlicy, a także zakupione zostanie wyposażenie. Świetlica wyposażona zostanie w meble i sprzęty kulinarne, a także lapto, projektor oraz podwieszany ekran. Projekt obejmuje także zagospodarowanie ternu wokół budynku oraz budowę palcu zabaw.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. Świetlica będzie miejscem spotkań, zajęć tematycznych, zabaw i integracji mieszkańców. Pozwoli w przyszłości na podjęcie wielu ważnych i ciekawych inicjatyw poprzez organizowanie kursów, szkoleń, spotkań, zebrań i konferencji. Świetlica stanie się istotnym centrum edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym wsi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.2: Infrastruktura socjalna